گفته های مردان انگلیسی

در این بخش گفته های نویسندگان و شعرای انگلیسی زبان قابل مشاهده است.

 

-The lunatic, the lover, and the poet

are of imagination all compact.

دیوانه عاشق و شاعر

همه در یک خیالند.

William Shakespeare (1564-1616)

 

 

 

Maxims of Englishmen (2)

گفته های مردان انگلیسی

در این بخش گفته های نویسندگان و شعرای انگلیسی زبان قابل مشاهده است.

 

- Grow old along with me

the best is yet to be.

با من رشد کن

 این بهترین کار است.

Robert Browning (1812-1889)

 

 

 

Maxims of Englishmen (3)

گفته های مردان انگلیسی

در این بخش گفته های نویسندگان و شعرای انگلیسی زبان قابل مشاهده است.

 

- Swans sing before they die, ‘t were no bad thing

should certain people die before they sing.

قوها قبل از مرگ می خوانند چیز بدی نیست

برخی انسانها باید بمیرند قبل از آنکه بخوانند.

Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)