ضرب المثل های انگلیسی برای علاقمندان به زبان انگلیسی   

 

در این بخش هر بار سه ضرب المثل انگلیسی برای شما قابل مشاهده است.

 

1) A good beginning makes a good ending.

سالی که نکوست از بهارش پیداست.

 

2) Wrong never comes right.

بار کج هرگز به منزل نمی رسد.

 

3) No pain, no gain

نابرده رنج گنج میسر نمی شود.

 

 

English Proverbs  (2)

ضرب المثل های انگلیسی برای علاقمندان به زبان انگلیسی   

 

در این بخش هر بار سه ضرب المثل انگلیسی برای شما قابل مشاهده است.

 

1) Death is the black camel that kneels before every door

مرگ شتری است که در خانه همه می خوابد.

 

2) He that steals an egg will steal an OX.

تخم مرغ دزد شتر دزد می شود.

 

3) Silence means consent.

سکوت نشانه رضایت است.

 

 

English Proverbs  (3)

ضرب المثل های انگلیسی برای علاقمندان به زبان انگلیسی   

 

در این بخش هر بار سه ضرب المثل انگلیسی برای شما قابل مشاهده است.

 

1) Health is not valued till sickness comes.

تا وقتی مرضی به سراغ آدم نیاید سلامتی ارزش ندارد.

 

2) Never too late to learn

برای یادگیری هیچ وقت دیر نیست.

 

3) No reply is best.

جواب ابلهان خاموشی است