فهرست کتابهای قابل استفاده برای آموزش زبان انگلیسی

 

بخش اول : کتابهای مربوط به آموزش گرامر زبان انگلیسی

 

1 - Frank, M . (1972) Modern English Part I &  part II

2 - Martinet A & Thomson A.J (1986) A practical English Grammar

3 - Burks, M.J & Wishon, E.G (2000) Let’s Write English

4 - Krohn, R (1970) English Sentence Structure

 

 

* در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با ما تماس بگیرید.