نظرات و عقاید 

تا آنجایی که من میدانم    As far as I’m concerned  

دور چیزی را خط کشیدن       Draw the line at 

از لحاظ     In view of

چشمم آب نمی خورد     Take a dim view of 

مطمئن شدن      Make certain

تجدید نظر کردن    Think twice about