بخش اول

 

(اسم  ( Noun

قسمت الف 

تعریف : اسم کلمه ای است که برای نامیدن هر چیز . شخص و یا مکان بکار می رود

مثال :

Book - Ali – Home – Ahmad – Helena – Mother – Tatiana – Michael …

 

بعضی از اسامی در زبان انگلیسی مرکب (Compound Noun ) هستند مثل :

Note + book                                 Tea + pot

Work + man                                 Step + mother

Coal + mine                                 Address + book     

 

(انواع اسمها  Kinds of Nouns  )

 

در زبان انگلیسی چهار نو ع هستند :

  

1.       اسم عام Common Noun

2.       اسم خاص  Proper Noun

3.       اسم معنی Abstract Noun

4.       اسم جمع Collective Noun

 

اسم عام : اسمی است که در میان عده ای از اشیاء اشخاص و مکان عمومیت داشته باشد . مثل :

Pencil                Boy                Cinema                Girl                  Desk   

 

اسم خاص : اسمی است که نام مخصوص شخص شئ   یا مکان معینی باشد مثل :

Iran                      Ali                Azadi square               Kerman shah

 

اسم معنی : اسم حالت عمل یا وضعیت را اسم معنی گویند و به خودی خود وجود ندارد و آنرا باید در وجود اشیاء یا اشخاص احساس کرد مثل :

Kindness            Pain                 Speed                        Health                     

 

اسم جمع : اسمی است که در صورت مفرد  هستند ولی در معنی به گروه و دسته دلالت می کنند مثل :

Army               Navy                   Team                    

Police              Class                  Crowd

 

این اسامی را معمولا با فعل مفرد به کار می برند ولی بعضی از آنها  با فعل جمع همراهند . مثل :

اسم جمع همراه با فعل مفرد :

The class has an English lesson everyday.

There was a large crowd in the street.

اسم جمع همراه با فعل جمع :

There were a lot of people at the street.

The police have captured the thieves.     

 

 

اسم های قابل شمارش (Countable ) و غیر قابل شمارش (Uncountable) :

 

اسم های قابل شمارش اسم هایی هستند که بتوان قبل از آنها اعداد یا a   و an  به کار برد و یا بتوان آنها را جمع بست . اما اسم های غیر قابل شمارش را نمی توان با اعداد استفاده کرد یا جمع بست .

 

مثال برای اسم قابل شمارش

We have four children, three sons & a daughter.

مثال برای اسم غیر قابل شمارش

I went out to breathe in some fresh air.