پسوند های اسم ساز :                         

می توانیم با استفاده از افعال اسم های معنی را بسازیم اما متاسفانه قانون خاصی وجود ندارد که نشان دهد چه پسوند ی با کدام فعل اسم را تشکیل می دهند . بعضی از پسوند های اسم ساز عبارتند از:

(Ice - ion – ment- Ence – ance – ing – al – y  ) و مثال آنها عبارتند از :

 

                                      

                              اسم                                                    فعل

(Ice)

                       

               Serve    خدمت کردن                                         Service خدمت

              Advise   نصیحت کردن                                      Advice نصیحت

                                                           (Ment)

              Improve  بهتر کردن                                           Improvement   اصلاح  

              Employ    استخدام کردن                                     Employment استخدام

                                                            (Ion) 

              Invent     اختراع کردن                                       Invention اختراع

              Educate تربیت کردن                                         Education آموزش

                                                             (Y)

             Deliver   تحویل دادن                                         Delivery تحویل

             Discover کشف کردن                                        Discovery کشف

                                                           (Ence)

             Refer   رجوع کردن                                             Reference رجوع

             Exist   وجود داشتن                                              Existence هستی

                                                          (Ance)

            Appear   ظاهر شدن                                            Appearance ظاهر

            Accept   قبول کردن                                            Acceptance پذ یرش

                                                          (Al)

            Propose   پیشنهاد کردن                                         Proposal پیشنهاد

           Arrive  وارد شدن                                                 Arrival ورود

                                                         (Ing)

            Draw   رسم کردن                                               Drawing رسم 

            Begin   شروع کردن                                            Beginning آغاز

 

نکته : بعضی از اسم های معنی از اسم عام درست می شوند . مثل :  

    

                      Child    بچه                                      Childhood بچگی

                     King     پادشاه                                   Kingship پادشاهی  

                      Fool      ابله                                       Folly   حماقت 

 

 

جمع بستن اسم ها :

اسامی را معمولا با افزودن(s) جمع می بندند

 

Book            Books        Car            Cars                      Word              Words

 

اما بعضی از اسامی به شکل دیگر جمع بسته می شوند :

 

الف : اسامی که به( o- ch – sh – ss – x - or z )  ختم می شوند با اضافه کردن( es ) در آخر اسم جمع بسته می شوند مثل :

Class           Classes                                         Dish            Dishes    

Church             Churches                                  Box             Boxes         Tomato              Tomatoes

 

ب : اسامی که به( y )  ختم می شوند که در شکل جمع( y )  حذف می شود و( ies ) در آخر اسم اضافه می شود . مثل :

 Baby            Babies       Lady           Ladies        Country          Countries

 

نکته : اگر اسمی به( y ) ختم شود و حرف قبل از( y )  یکی از حروف صدا دار باشد( y ) حذف نمی شود و آن اسم با( s ) جمع بسته می شود. مثل :

Day               Days                                 Boy               Boys 

 

ج : اسامی که به( f or fe )  ختم می شوند که  عبارتند از:

( calf , half , knife , leaf , life , loaf , self  sheaf , shelf , thief , wife , wolf  )

 

 و در شکل جمع( f or fe ) حذف می شود و در آخر اسم( ves ) اضافه می شود . مثل :

 

Wife                 Wives                            Wolf                  Wolves 

 

د : اسامی که شکل جمع آنها با شکل مفرد متفاوت است . مثل :

Foot              Feet                 Mouse            Mice          Man                Men    Woman              Women                             Tooth                  Teeth

 

 

حالت مالکیت اسم( The possessive form of Noun )

 

برای ساخت حالت مالکیت یک اسم دو راه وجود دارد .یکی استفاده از‘sو دیگری  اسم + of

 

حالت اول : s مالکیت

 

این حالت را می توان با افراد گروهی از افراد همچون شرکت ها و غیره و دیگر موجودات زنده مکانها و زمانها به کار برد .

 

1) اگر اسامی ما اسامی مفرد و یا اسامی جمع بی قاعده ( که به s ختم نمی شوند ) باشند در حالت مالکیت به انتهای آنها (‘s   ) اضافه می کنیم . مثل :

Philip‘s car           The city‘s new theatre         The college‘s administration

 

2) اگر اسامی ما اسامی جمع با قاعده باشند که به s ختم می شوند در حالت مالکیت به انتهای آنها   ( ) اضافه می کنیم . مثل :

The boys’ boots                           The companies’ difficulties   

 

3) برای ساختن حالت مالکیت در نامهایی که به s ختم می شوند می توانیم به انتهای آنها(‘) و یا(‘s)  اضافه کنیم. مثل :

It’s Derek Jones’ (or       Derek Jones’s ) new car .

 

نکته : معمولا وقتیکه معنی واضح است می توانیم اسم بعد از‘s   را حذف کنیم .

Whose hat is this?  Richard’s

 

4) هر گاه  چندین اسم در جمله پشت سر هم باشد و بخواهیم به آنها‘s  اضافه کنیم ‘s  را تنها به آخرین اسم اضافه می کنیم .

Jack and Mike’s car                         Mr. and Mrs. Smith’s house          

 

5) حالت مالکیت در اسامی مرکب به این صورت است که آخرین کلمه در اسم مرکب‘s می گیرد

 

My brother-in-law’s book   

 

حالت دوم : اسم + of

 

برای بیان مالکیت میان اشیا از این الگو استفاده می کنیم . مثل :

The roof of the room                               The name of the book

 

1) گاهی اوقات می توانیم به جای حالت بالا از ( اسم + اسم ) استفاده کنیم . مثل :

The garage door                                      The shop owner

 

2) با عبارات زیر از اسم + of  باید استفاده کرد .

 

The beginning / end / top / bottom / front / back / middle / side

 

The back of car                               the beginning of month  

 

 

www.zabanamoz.blogsky.com