X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

بخش سوم

 

( حروف )

 

حروف به دو گروه تقسیم می شوند :

 

1) حروف اضافه

 

مکان قرار گرفتن : حرف اضافه به کلماتی گفته می شد که معمولا قبل از اسم و ضمیر قرار می گیرد  و می توانند همچنین بعد از فعل قرار گیرند .

 

فرم حروف اضافه : این حروف می توانند یک قسمتی مثل (of – on – by – from) یا دو قسمتی مثل(Because of – according to) باشند.

 

انواع حرف اضافه :

با توجه به این که تعداد حروف اضافه و کاربردهای آنها در زبان انگلیسی بسیار می باشد در این قسمت پر کاربردترین حروف اضافه توضیح داده شده است.

 

الف ) حروف اضافه زمان  که عبارتند از ( at – on – in – since – during ) و به این صورت قرار می گیرند :

 

At همراه با کلمات (ظهر / شب / نصف شب و زمان های روز) بکار می رود.  مثل :

              At five o’clock                        At night/midnight

On همراه با روزها هفته بکار می رود. مثل :

              On Monday                             On Friday

In همراه با ( ماهها / سالها / فصل ها و دیگر بخشهای روز بجزء مواردی که در بالا ذکر شد) بکار می رود . مثل :

               In March                                 In 2006

Since & During برای یک محدوده خاص زمانی استفاده می شود . مثل :

               During our trip              Since 1986 (از سال 1986 تا بحال)

 

ب ) حروف اضافه مکان که عبارتند از ( in/inside – over/above – under … ) و به این صورت قرار می گیرند :

 

In & Inside که به درون چیزی اشاره می کند. مثل :

               In the packet                Inside the car

 

On که به روی چیزی  و at به مجاورت چیزی اشاره دارد . مثل :

               On the table                At the next intersection (مجاور چهارراه بعدی)

 

Over & Above که به تسلط و بلند مرتبه بودن چیزی اشاره دارد . مثل :

               Over the hills (بر فراز تپه ها)    Above the house

 

Under که به پایینتر از چیزی یا زیر آن اشاره دارد . مثل :

              Under the sea                          under this surface

 

Near به نزدیکی  Between & Among به وسط و بین چیزی بودن وOpposite به روبرو بودن چیزی اشاره دارد. مثل :

              Near the bookshop                 Between two mountains    

              Among the river                     Opposite of window

 

ج ) حروف اضافه برای افعال : بعضی از افعال هستند که به مفعول نیاز دارند و این مفعول ها را باید به وسیله یک حرف اضافه معرفی کرد . بعضی از آنها عبارتند از :

 

افعالی مانند(Glance – laugh – look – smile – stare) که بعد از آنها (at) قرار می گیرد. مثل :

               Look at the blackboard                      Stare at him face

 

افعالی مانند (smell – consist – approve – beware) که بعد از آنها (of) قرار می گیرد. مثل :

              Consist of that problem                     Approve of

 

افعالی مانند (speak – talk – think) که بعد ازآنها (about) قرار می گیرد. مثل :

              Talk about future                                      Think about life

 

افعالی مانند (call – look – hope – wait – mourn – pray - watch) که بعد از آنها حرف اضافه (for) قرار می گیرد. مثل :

               Look for job                                     Call for registration

 

افعالی مانند  (listen – point – reply – conform) که بعد از آنها حرف اضافه (to) قرار می گیرد . مثل :

            Listen to the radio                               Reply to his letter

 

افعالی مانند (associate – deal – unite – join) که بعد از آنها حرف اضافه (with) قرار می گیرد. مثل :

            Associate with another company        Deal with operator

 

افعالی مانند (differ – deviate  - escape – flee – recover) که بعد از آنها حرف اضافه(from) قرار می گیرد. مثل :

             Escape from prison                             Differ from something

 

افعالی مانند (believe – delight – engage – persevere – succeed)  که بعد از آنها حرف اضافه (in) قرار می گیرد. مثل :

             Believe in God                                     Succeed in his business

 

د ) حروف اضافه برای صفات : بعضی از صفات هستند که بعد از آنها حروف اضافه قرار می گیرد.

 

صفاتی مانند (absent – different – distinct) که بعد از آنها حرف اضافه (from) قرار می گیرد. مثل :

He is absent from school.

 

صفاتی مانند (afraid – aware – fearful – proud – full – glad – critical) که بعد از آنها حرف اضافه (of) قرار می گیرد. مثل :

He is critical of everyone.

 

صفاتی مانند (enough – fit – good – necessary – grateful) که بعد از آنها حرف اضافه (for) قرار می گیرد. مثل :

That experiment is not necessary for our project.

 

علاوه بر موارد بالا حروف اضافه ای وجود دارد که شامل دو یا چند قسمت می باشند. مثل :

 

Because of حروف اضافه ای است که برای بیان علت بکار می رود. مثل :

 

1)Because he was careless, he lost his life.

2)Because of his carelessness, he lost his life.

 

در جمله دوم عبارتی که با حرف اضافه Because of شروع شده جایگزین جمله واره قیدی خمله اول شده است.

 

 

2) حروف تعریف که خود به دو گروه معین و نامعین تقسیم می شود به این صورت :

 

الف : حروف تعریف نا معین  مثل :  a – an  

ب : حروف تعریف معین مثل :  the

 

نکاتی در مورد( a & an ) :

1) قبل از اسامی مفرد قابل شمارش بکار می روند . مثل :

an ice cream                                                a house

2) قبل از اسامی مفردی که نشان دهنده گروه یا طبقه خاصی می باشند از( a & an )  استفاده می کنیم . مثل :

A man                       A car                              A chair

 

3) قبل از اسم های مرکب و اسم حرفه و شغل خاص از( a & an )  استفاده می کنیم . مثل :

An engineer              A teapot                         An address book

 

4) همراه با اعداد معین از این دو حروف تعریف نا معین استفاده می کنیم . مثل :

A hundred                A million

 

5) قبل از کلماتی مانند اسم فامیلی ( Mr – Mrs – Miss ) +  از (a) استفاده می کنیم . مثل :

A Mr Kyani              A Miss Kyani

 

6) (an)قبل از حروف مخفف بکار می رود . مثل :

An SOS                    An UN                              An IRIB

 

اما اگر این حروف اختصاری را به صورت یک کلمه بخوانیم از (an) استفاده نمی کنیم. مثل :

A UFO                   A FAUO                             A FIFA

 

اما مواردی که (a & an) حذف می شود :

1)  قبل از اسم غذاها

2) قبل از اسامی غیر قابل شمارش

3) قبل از اسامی جمع

 

( a ) قبل از کلماتی که با حروف بی صدا(consonant) شروع می شود بکار می رود مثل :

A car                         A man                            A book

 و البته قبل از کلماتی که با حروف صدا داری(vowel) که بی صدا فرض می شوند بکار می روند . مثل :

A university                   A one-way street                    A European   

 

(an) قبل از کلماتی که با حروف صداداری مانند ( a – e – I – o – u )بکار می رود . مثل :

An egg                           An apple                                 An Island 

 

نکاتی در مورد حرف تعریف (the) :

مواردی که در آنها (the) بکار می رود :

1) (the) برای کلمات مفرد و جمع مؤنث و مذکر یکسان می باشد . مثل :

The cat                 the dogs                   the boy                the girl

 

2) همراه با اسم هایی که با عبارت یا جمله واره اضافی معین می شوند . مثل :

The handsome boy                                              the car that I had

3) قبل از کلماتی مانند ( first – second – third … )

The first                                               the second

 

4) همراه با اسم های مفردی که نشان دهنده گروهی از حیوانات یا اشیاء می باشند . مثل :

The Asian tiger is in danger of becoming extinct.

ببر آسیای در خطر انقراض قرار دارد.

 

5) همراه با صفاتی که نشان دهنده گروهی از اشخاص می باشد . مثل :

The young                                             the kind

 

6) همراه با اسامی خاص دریاها / رودخانه ها / شبه جزیره ها / نقاط خاص جغرافیایی/ رشته کوهها / کتابخانه ها / هتل ها/ جهات مختلف جغرافیای / موزه ها / بیابان ها و مناطق مختلف از  (the) استفاده می شود . مثل :

 

The Persian gulf             The Zagros Mountain              The Sahara 

The Mississippi              The Hawaii                              The Caspian Sea    

The Alps                         The Atlantic                            The National library 

The Persian Hotel           The North pole                        The Middle East

 

7) قبل از ترکیب پایین استفاده می شود .

اسم + صفت       یا       اسم + of+ اسم

 

The National Community                                          The Capital of Iran

 

8) قبل از اسم روزنامه ها و مجلات استفاده می شود . مثل :

The Iran News                                                The Guardian

 

9) همراه با صفات عالی بکار می رود . مثل :

The best                       The most expensive          The richest 

 

10) قبل از صفاتی که مرتبه را نشان می دهند بکار می رود . مثل :

The main                     The chief                           The principal

 

11) قبل از مراحل پیشرفت کار استفاده می شود . مثل :

The beginning             The middle                       The end  

 

12) در مورد مکان دقیق اشیاء قابل استفاده است . مثل :

The top of the mountain                                       The back of the car

 

اما مواردی که (the) حذف می شود :

1) قبل از اسامی خاص قاره ها / کشور ها / شهر ها و ایالات / دریاچه ها / جزیره ها / دانشگاهها و کالج ها/ خیابانها و بلوارها / پارک ها (the) حذف می شود .

 

2) قبل از قسمت های مختلف لباس و قبل از اعضای بدن

3) قبل از اسم بازیها استفاده نمی شود . مثل :

He plays tennis.

4) قبل از انواع مختلف غذاها

5) قبل از کلماتی مانند (most – many) که از (of)استفاده نشده (the) حذف می شود . مثل :

The most of students                      but                    most students     

  

 

 

www.zabanamoz.blogsky.com