بخش پنجم

 

ضمیر  ( Pronoun )

 

تعریف : ضمیر کلمه ای است که در جمله به جای اسم می آید و از تکرار آن جلوگیری می کند .

 

انواع ضمائر ( Kinds of pronoun ) :

 

1) ضمائر شخصی ( Personal pronouns )

2) ضمائر ملکی ( Possessive pronouns )

3) ضمائر انعکاسی و تاکیدی ( Reflexive & Emphasizing pronouns )

4) ضمائر موصولی ( Relative pronouns )

5) ضمائر نامعین ( Indefinite pronouns )  

6) ضمائر اشاره ( Demonstrative pronouns )

 

ضمائر شخصی ( Personal pronouns )  : که به دو دسته فاعلی(subject pronoun) و مفعولی (object pronoun) تقسیم می شوند . به این صورت :

 

 

Subject pronoun :                  مفرد                                               جمع

 

                                                I           (من)                           we        (ما)

                                              You       (شما)                          you       (شما)

                                              She         (او) زن

                                               He         (او) مرد                      they      (آنها)

                                               It            (آن)

Ali is a student.               He is a student.

 

Object pronoun :                   مفرد                                          جمع

                 

                                    Me       ( مرا- به من)                 Us     ( ما را- به ما )

                                    You       ( شما را-به شما )           You

                                    Her       ( او را- به او ) زن                        

                                    Him       ( او را- به او ) مرد          Them   ( ایشان را )

                                    It              ( آن را – به آن )

I asked Ali a question.             I asked him a question.

 

 


نکته : بعد از افعال متعدی (افعالی که به مفعول نیاز دارند) و حروف اضافه از ضمیر مفعولی استفاده می کنیم .

Ali gave him a book.     علی به او یک کتاب داد.

 

نکته : در جملات مقایسه ای که با ( than ) همراه اند بعد از ( than ) از ضمائر فاعلی استفاده می شود. مثل :

He is taller than he.

 

ضمائر ملکی ( Possessive pronouns ) : ضمائری هستند که مالکیت شخص یا شئ را نشان می دهند .

  
                                 جمع                                             مفرد

اول شخص                   mine                                          ours

دوم شخص                   yours                                         yours

سوم شخص                  hers/his/its                                 theirs

مثال :

Tatiana’s father is her father.       Michael’s mother is his mother.

A tree drops its leaves in autumn.

 

نکته : اگر جنسیت حیوان مشخص با شد می توانیم از ضمائر ملکی her & his استفاده کنیم .

 

نکته : صفات ملکی می توانند جایگزین ضمائر ملکی شوند البته به این صورت :

اسم + صفات ملکی =  ضمائر ملکی

This (room) is ours.                     This is our room.

 

ضمائر انعکاسی ( Reflexive pronouns ) : به ضمائری گفته می شود که در جمله در جای مفعول قرار می گیرند و نشان دهنده این می باشد که مفعول همان فاعل می باشد . و به این ترتیب می باشند :                                

         

                                      جمع                                        مفرد     

اول شخص                 myself    (خودم را)               ourselves    (خودمان را)

دوم شخص                 yourself   (خودت را)            yourselves      (خودتان را)

                               herself    (خودش را) زن   

سوم شخص                himself   (خودش را) مرد       themselves    (خودشان را)

                                 itself   (خودش را) حیوان

 

The man introduces himself.   They see themselves in TV program.

 

نکته : ضمائر انعکاسی بعد از این عبارات قرار می گیرند :

 

ضمائر انعکاسی + حروف اضافه + فعل

He spoke to himself.      با خودش حرف می زد.

Take care of yourself.      مواظب خوت باش.

اما اگر حرف اضافه محل و مکان خاصی را بیان کند از این ضمائر استفاده نمی کنیم.

 

ضمائر تاکیدی ( Emphasizing pronouns ): این ضمائر شبیه به ضمائر انعکاسی هستند با این تفاوت که ضمائر تاکیدی به فاعل یا مفعول حالت تاکید می دهند . مثل :

Helena herself will cook the cake.   هلنا خودش کیک را خواهد پخت.

I myself sent the Email.  من خودم ایمیل را فرستادم.

 

 

 ضمائر موصولی (Relative pronoun ) : ضمائری هستند که جای اسم را می گیرند و دو جمله را به هم مرتبط می کنند . که به دو بخش زیر تقسیم می شوند :

 

1) جملات پیرو توصیفی ( Defining clauses )

2) جملات پیرو غیر توصیفی ( Non-defining clauses )

 

جملات پیرو توصیفی :  دراین جملات یک اسم یا ضمیر که مرجع ضمیر موصولی است توصیف می شود یعنی اگر جمله توصیفی نباشد اسم یا  ضمیر ناشناس است . مثل :

The girl who sits along side of teacher is my sister.

 

در جمله بالا who sits along side of teacher جمله پیرو توصیفی می باشد که بدون آن تشخیص دختر ممکن نیست .

 

نکته : در این گونه جملات پیرو توصیفی مانند مثال بالا گیومه( , ) یا همان( comma )  وجود ندارد .

 

نکته : این جملات معمولا بعد از( اسم + the ) یا (اسم + a/an ) یا کلماتی مانند someone, somebody یا اسامی جمع بدونthe و یا استفاده می شوند . مثل :

 

I saw someone who comes from England.

The book is about a man who escapes from prison.

 

ضمائر موصولی که در جملات پیرو توصیفی بکار می روند :

                        

                                         ملکی                      مفعولی               فاعلی 

     برای اشخاص                whose               whom/who             who

                                                                       that                   that             

 

     برای اشیاء          whose/of which             which               which

                                                                     that                    that

 

مثال برای جملات پیرو توصیفی که در آنها شخص فاعل و مفعول ومالک می باشد :

 

The man who robbed you has been arrested.

مردی که از تو دزدی کرد دستگیر شد.(فاعل)

The boy whom I saw told me the fact.

پسری که من او را دیدم حقیقت را به من گفت.(مفعول)

The film is about a man whose wife kills him.

فیلم درباره مردی است که زنش اورا می کشد.(ملکی)

 

مثال برای جملات پیرو توصیفی که در آنها شی فاعل  و مفعول و مالک می باشد :

 

This is the picture which/that belongs to famous painter.

این نقاشی متعلق به نقاش معروف است.(فاعل)

This is a best way which/that I know.

 این جاده بهترین جاده ای است که من می شناسم.(مفعول)

A book whose full of picture.

کتابی که پر از عکس است.(ملکی)

 

جملات پیرو غیر توصیفی : همانند جملات پیرو توصیفی اسم یا جمله ماقبل خود را توصیف می کنند با این تفاوت که بدون این جملات اسم قابل شناسایی است. بیشتر اوقات قبل از این جملات اسم خاص قرار می گیرد .  مثل :

Michael, who sits on the bench, is my son.

میکائل کسی که روی نیمکت نشسته پسر من است.

 

 

نکته : در قبل و بعد جملات پیرو غیر توصیفی از (comma) یعنی( , ) استفاده می کنیم .

 

ضمائر موصولی که در جملات پیروغیر توصیفی بکار می روند :

                            

                              ملکی                           مفعولی                   فاعلی

  برای اشخاص       whose                      whom/who            who

 

  برای اشیاء     whose/of which             which                which   

      

مثال برای جملات پیروغیر توصیفی که در آنها شخص فاعل و مفعول ومالک می باشد :

 

Mohammad, who is the engineer, stopped his work.(فاعل)

He introduced me to his wife, whom I hadn’t see her.(مفعول)

Mina, whose children are in hospital, is trying to get a new job.(ملکی)

 

مثال برای جملات پیروغیر توصیفی که در آنها شئ فاعل و مفعول ومالک می باشد :

 

This car, which cost 15milion to buy, is useless for him.(فاعل)

My wife gave me this coat, which she had bought from Canada.(مفعول)

His car, whose lights were broken, was useless.(ملکی)

 

 

ضمائر نامعین  ( Indefinite pronouns ) : ضمائری هستند که به شخص و شی معین مربوط نمی شود باکه در حالت کلی به اشخاص و اشیاءمربوط می شود . برخی از آنها عبارتند از

 

Some & any هم می توانند صفت باشند هم به عنوان ضمیر در جمله بکار روند. (some) در جملات مثبت و جملات سوالی که جواب سوال معمولا مثبت باشد بکار می رود . مثل :

They drink some coffee.   (مثبت)

Would you like some tea?     (سوالی) 

 

Any در جملات منفی و همراه با کلماتی مانند(hardly – scarcely) بکار می رود . مثل :

He has not any clothes.

I have hardly any waste time.

 

(someone – somebody – something – no one – anybody): از این کلمات که از ترکیب با some & any به وجود می آید در جملات به این گونه استفاده می شود :

 

Someone wants to see you.        (مثبت)

Nobody/no one could not find you. (منفی)

 

One این ضمیر به جای اشخاص در حالت کلی و نا مشخص در هر جمله ای  به کار می رود . مثل :

One couldn’t arrive at the top of the mountain.

 

نکته : اگر فاعل این گونه جملات همان(one) باشد باید ضمائر دیگری که در ادامه جمله بکار می رود از مشتقات خود(one) باشد . مثل :

One should do that work by oneself.

 

 

ضمائر اشاره ( Demonstrative pronouns ) : این گونه ضمائر که از اسم آنها پیداست برای اشاره به دور و نزدیک استفاده می شوند . به این صورت :

 

This  و these  برای اشاره به نزدیک استفاده می شود مثل :

This is a book.       این یک کتاب است.

These are my friends.      اینها دوستان  من هستند.

 

از ( this is ) برای معرفی کردن اشخاص استفاده می شود . مثل :

(Tatiana to Mina): this is my brother.

 

نکته : This & that با فعل مفرد بکار می رود ولی these & those با فعل جمع بکار می رود .

 

That & those برای اشاره به دور بکار می رود . مثل :

That is our house.        آن خانه ماست .

Those are police officers.   آنها افسر پلیس هستند .

 

نکته : می توانیم این ضمیرها را با ( one or ones )  به این صورت استفاده کنیم :

I want this (one) best.

 

 

 

www.zabanamoz.blogsky.com