زمان آینده

 

زمان آینده ساده ( The simple future Tense )

این زمان دلالت بر انجام کاری میکند که در آینده انجام خواهد شد و بیشتر قول و تصمیم را نشان می دهد.

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی : این زمان را با اضافه کردن افعال کمکی( shall – will )   به جملات زمان حال ساده به دست می آید . مثل :

I (shall) will go.              You will go.              ( she – he – it ) will go.

 

نکته : برای اول شخص مفرد و جمع از(shall)  که به معنی اراده و قول می باشد استفاده می کنیم و برای سایر اشخاص از(will) به همان معنی استفاده می کنیم اما اگر (shall) را برای سایر اشخاص استفاده کنیم نشان می دهد که کاری درآینده انجام خواهد شد که به میل و اراده شخص نخواهد بود .

 

نکته : راه دیگر برای بیان آینده استفاده از( to be + going to ) به جای ( will ) می باشد و به دو صورت می باشد :

 

1) از ( to be + going to ) برای بیان انجام کاری در آینده است که ما در مورد آن اطمینان داریم. مثل :

Look at the dark cloud in the sky, it’s going to rain.

 

 2) برای بیان انجام کاری استفاده می شود که در آینده نزدیک صورت می پذیرد . مثل :

Helena bought five notebooks and she is going to write her homework tonight.

 

نکته : اگر در مورد انجام کاری  تصمیم قبلی داشته باشیم از( to be + going to ) استفاده می کنیم اما چنانچه در حین صحبت کردن تصمیم بگیریم از(will)استفاده می کنیم . مثل :

 

Helena bought five notebooks and she is going to write her homework tonight.

It’s too late, I will take a taxi.

 

نکته : برای بیان قصدی در مورد افعال( go – come ) از( to be + going to ) استفاده نمی کنیم ولی از حال استمراری این افعال استفاده می کنیم . مثل :

He is going to class tomorrow.

 

تغییرات در جملات زمان آینده ساده : برای سوالی کردن این جملات کافی است افعال کمکی           shall  یا    willرا در اول جمله قبل از فاعل بکار بریم وبرای منفی کردن کلمه( not ) را بعد از این افعال اضافه کنیم . مثل :

I (shall) will go.

(Shall) will I go?            ( سوالی )

No, I (shall) will not go.              ( منفی )

 

نشانه های زمان آینده ساده : عبارتند از :

Next + قید زمان                  Next day

In + طول زمان                    In five days

Soon              ( به زودی )

Tomorrow       ( فردا )

 

 

 

 

زمان آینده استمراری( The future continuous Tense )

برای بیان کاری که در زمان آینده ایتمرار داشته با شد از این زمان استفاده می شود .

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی : این زمان را با استفاده از آینده ساده فعل( to be ) و شکل(ing) هر فعلی بکار می برند . یعنی به این صورت :

ing  فعل + Be + will  + فاعل

 

I will be working.     You will be waiting.   (He – she) will be watching TV.

 

نکته : این زمان همراه با کلماتی مانند( if & when ) همراه با زمان حال ساده استفاده می شود . مثل :

He will be watching TV when you come.

 

نکته : برای بیان انجام فعالیتها و برنامه هایی که برنامه ریزی قبلی داشته اند می توانیم از این زمان استفاده کنیم.

I will be seeing my brother on Monday.

 

تغییرات در جملات زمان آینده استمراری : برای سوالی کردن کافی است (shall) یا (will) را قبل از فاعل در ابتدای جمله قرار دهیم . و برای منفی کردن کلمه (not) را بعد از (shall) یا (will) قرار می دهیم . مثل :

 

He will be coming in two hours.

Will he be coming in two hours?           ( سوالی )

No, he will not be coming in two hours.             ( منفی )

 

 

 

 

زمان آینده کامل ( The future perfect Tense )

این زمان دلالت بر انجام کاری می کند که در یک زمان تعیین شده در آینده پایان می یابد و تکمیل می شود.

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی : این زمان را با استفاده از آینده ساده فعل(have) و قسمت سوم فعل اصلی به وجود می آید . یعنی به این صورت :

 

قسمت سوم فعل + Will have + فاعل

 

I will have seen.   You will have written.    (she – he – it) will have gone.

 

نکته : آینده کامل بیشتر اوقات با قید هایی همراه است در فارسی به معنی ( تا ) می باشد. یعنی به این صورت :

 

In + طول زمان 

      He will have gone in two hours.

By + قید زمان

      By the next September 10, he will have finished his course.

By the time + جمله

      By the time you arrive, I shall have finished my work.

 

 

نکته :  کلماتی مانند(before – when) نیز که با زمان حال همراه می باشند با این زمان بکار می روند . مثل :

He will have seen every show in city before he leaves.

 

تغییرات در جملات زمان آینده کامل : برای سوالی کردن کافی است (shall) یا (will) را قبل از فاعل در ابتدای جمله قرار دهیم . و برای منفی کردن کلمه (not) را بعد از(shall) یا (will) اضافه کنیم .

مثل :

He will have finished his work by tomorrow.                                         

Will he have finished his work by tomorrow?        ( سوالی )

No, he will not have finished his work by tomorrow.             ( منفی )

 

 

 

زمان آینده کامل استمراری ( The future perfect continuous Tense )

این زمان دلالت بر انجام می کند که در آینده قبل از زمان تعیین شده شروع وتا بعد از آن ادامه خواهد داشت .

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی : این زمان را با استفاده از آینده کامل فعل (to be) و شکل (ing) هر فعلی درست می کنند . یعنی به این صورت :

 

ing فعل + Will have been + فاعل

 

I will have been teaching.          You will have been working.

(she- he- it) will been listening.

 

نکته :  همانند دیگر زمان های استمراری  فعل های حالت را در زمان آینده کامل استمراری استفاده نمی کنیم .

 

تغییرات در جملات زمان آینده کامل استمراری : برای سوالی کردن کافی است (shall) یا (will) را قبل از فاعل در ابتدای جمله قرار دهیم  و برای منفی کردن کلمه (not) را بعد از(shall) یا (will) اضافه کنیم . مثل :

 

You ‘ll have been working in office for two years by next month.

Will you have been working in office for two years by next month?( سوالی)

No, you will not have been working in office for two years by next month  .(     منفی)

 

 نشانه های زمان آینده کامل استمراری : اکثر جملات در این زمان به این صورت می باشند :

 

قید زمان + by + طول زمان + for + جمله

 

 

www.zabanamoz.blogsky.com