بخش سوم : کتابهای مربوط به مکالمه زبان انگلیسی

 

1 – English 900 – A basic course 1

2 – Communicating in English / Walter Matreyek انتشارات شمیم – در سه کتاب

                        Book 1 Functions

                        Book 2 Notions

                        Book 3 Situations

3 – New person to person / Jack c. Richards / OUP/          انتشارات رهنما

 

* در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با ما تماس بگیرید.